Education

 Supervised Final Master / Final Degree Projects

  • Soriano, J. “Aplicabilitat de Sentinel2 per a la determinació de paràmetres de qualitat de l’aigua” Supervisors: Eduard Angelats (CTTC), Margarita Fernández(IRTA), Lourdes Reig (UPC). September 2017.
  • Chesa, M., “Autonomous Rover for Obstacle Avoidance”. Supervisors: David Calero (CTTC), Óscar Casas, (UPC). July 2017.
  • Vukmirika, N., “Autonomous Rover for Indoor Localization”, Supervisors: Enric Fernández,  (CTTC), David Pino (UPC), June 2017.
  • Guamán, A. L. “Construcción de un sistema de gestión de descargas de imágenes Sentinel basado en tecnología web”. Supervisors: José A. Navarro, (CTTC), Pablo Royo (UPC). February, 2017
  •  Masó, A. “Estudi comparatiu de tècniques per l’obtenció de models 3D mitjançant plataformes UAV”. Supervisors: Eduard Angelats. (CTTC), M. Amparo Nuñez (UPC), October 2016.
  • García, P. “Plataforma de calibración para sistemes inerciales avanzados”;. Supervisors: David Calero (CTTC), Óscar Casas (UPC), July 2016.
  • Sales, M., “Impact of the characterization and pre-treatments of the inertial signal in the INS-GNSS solution”. Supervisors: M. Eulàlia Parés (CTTC),  Òscar Casas (UPC), July 2014.